Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het forum voor ouders en ook leerkrachten om mee te praten en te beslissen over de belangrijkste ontwikkelingen op onze school.

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op WereldKidz Balans beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.
De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De maximale zittingstermijn is drie jaar. De MR bestaat uit drie gekozen ouders en drie leerkrachten. De oudergeleding van de MR heeft overigens geen zitting in de ouderraad, maar onderhoudt wel contacten met de ouderraad. In het reglement van de MR staan allerlei zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de MR. Belangrijke besluiten worden aan de MR voorgelegd ter instemming of ter advies. In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) en in het MR-reglement is vastgelegd voor welke besluiten dit geldt.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting WereldKidz gaat over de besluiten die gemeenschappelijk zijn of die meerdere scholen aangaan. De werkwijze is geregeld in het GMR-reglement en in de WMS.

Vergaderdata 2020-2021:
10 november 2020
12 januari 2021
2 maart 2021
13 april 2021
25 mei 2021
6 juli 2021

U mag altijd aansluiten bij deze vergaderingen. I.v.m. corona is het belangrijk dat u zich hier vooraf voor aanmeld door een mail te sturen naar mrmozaiek@wereldkidz.nl

Namens WereldKidz Balans zitten de volgende mensen in de MR; 

Mijn naam is Rigtje Zegers en ik werk in de onderbouw van Balans, momenteel in groep 1/2. Dat doe ik met veel plezier 4 dagen in de week. Deelnemen aan de MR vind ik interessant en noodzakelijk. In de MR kun je meepraten en denken over het beleid van de school. Ik vertegenwoordig het personeel in deze raad.Helen Brandsma leerkracht van groep 2/3.