Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

Balans maakt deel uit van WereldKidz. Elke school (of cluster) van WereldKidz heeft zijn eigen medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt positief kritisch mee met de schoolleiding op schoolniveau. 

 

In de MR praten en beslissen ouders en leerkrachten mee over zaken die van belang zijn voor de school. De MR vergadert een aantal keer per jaar. Wanneer u inlichtingen wilt hebben over de MR, u graag een onderwerp over de school wilt aandragen of u een mening over een onderwerp wilt doorgeven, kunt u een mail sturen aan mrachtbaanbalans@wereldkidz.nl. 

 

Naast de MR, die op schoolniveau meedenkt, is er ook de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). De GMR van de stichting WereldKidz gaat over de besluiten die gemeenschappelijk zijn of die meerdere scholen aangaan. In de GMR van WereldKidz zitten een ouder en een leerkracht die cluster Veenendaal vertegenwoordigen. De MR onderhoudt contact met de GMR van WereldKidz.

 

Welke rechten heeft de MR?

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten.  De focus daarin is om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

·        de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.

·        actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op WereldKidz Balans beïnvloeden.

·        een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

 

In het reglement van de MR staan allerlei zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de MR. Belangrijke besluiten worden aan de MR voorgelegd ter instemming of ter advies. In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) en in het MR-reglement is vastgelegd voor welke besluiten dit geldt.

 

Hoe is de MR samengesteld?

De MR cluster Veenendaal bestaat uit een evenredig aantal ouders en leerkrachten van elk van de vier scholen. Voor Balans nemen er 2 leerkrachten en 2 ouders deel aan de MR. 

De MR leden hebben een zittingsperiode van drie jaar. Als voor een lid de periode voorbij is, wordt een oproep gedaan voor een nieuw MR lid. Bij meer dan één aanmelding worden verkiezingen uitgeschreven. Belangrijk om te weten is dat de leden van de MR zonder last of ruggespraak deelnemen. De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De vergaderingen worden in de school/online gehouden, afhankelijk van de geldende COVID-19 maatregelen en zijn openbaar. Een vergadering bestaat uit twee delen: een intern deel en een deel voor overleg met de schoolleiding.

 

U mag altijd aansluiten bij deze vergaderingen. I.v.m. de geldende coronamaatregelen is het belangrijk dat u zich hier vooraf voor aanmeld door een mail te sturen naar mrachtbaanbalans@wereldkidz.nl. 

 

De huidige MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding

Mijn naam is Remco Boogaard en ik ben 37 jaar oud. Ik ben woon samen met Ciska en samen zijn wij de trotse ouders van Tessa, die in groep 3 van Balans zit. 

 

Sinds april 2021 zit ik in de MR. Ik vind het mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de school van Tessa. We hebben een gezamenlijk belang, namelijk de ontwikkeling van onze kinderen en leerlingen. Via de MR hoop ik dit te kunnen bewerkstelligen. 

Mijn naam is Nienke van Ark. Ik ben getrouwd en moeder van twee jongens (8 en 6 jaar oud). Zij gaan naar basisschool Balans.

 

Sinds april 2020 zit ik in de MR. Ik vind het belangrijk dat ouders mee kunnen denken over zaken en onderwerpen die spelen op school en die belangrijk zijn voor de kinderen, hun ouders/verzorgers en de leerkrachten. Door mijn deelname in de MR hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen.

 

PersoneelsgeledingWillemijn van Beek

 

Ik ben dit jaar begonnen in de MR. Ik vind het interessant om ons onderwijs vanuit een ander perspectief te bekijken. Ook vind ik het fijn om hierover het gesprek aan te gaan met betrokken ouders en schoolleiders. 

Helen Brandsma

 

Vijf jaar geleden ben ik als leerkracht gestart bij WereldKidz Balans. Het meedenken in de processen, die rondom het onderwijs geven plaatsvinden, vind ik erg interessant. Daarnaast zet ik mij graag in om samen met de andere MR leden positief kritisch naar ons onderwijs te kijken en het team te vertegenwoordigen. 

 

Vergaderdata - 21 september 2021 - 9 november 2021 - 25 januari 2022 - 22 maart 2022 - 17 mei 2022 - 21 juni 2022

Heeft u nog een vraag?

Uw vragen kunt u altijd stellen via de mail: mrachtbaanbalans@wereldkidz.nl