Beleid

Beleid is het stellen van doelen en effectief gebruik maken van middelen. In de plannen die u hier aantreft geven wij de richting van de school aan en de middelen en methodes waarmee wij de doelen gaan realiseren.
In deze documenten vindt u inhoudelijke informatie over ons onderwijs waaronder onze visie, missie en onze didactische uitgangspunten. Alle scholen voor primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) zijn wettelijk verplicht om een schoolplan, schoolgids en klachtenregeling te hebben. De Inspectie van het Onderwijs controleert de inhoud en toepassing ervan.

Natuurlijk staat in deze documenten ook veel praktische informatie, zoals onder andere het rooster, de jaarkalender, de vakken die we geven en de gehanteerde lesmethodes. 

Schoolgids

Via de link onder 'Beleid' vindt u de schoolgids van WereldKidz Balans. Met deze schoolgids geven wij u o.a. informatie over de sfeer op school, de kenmerken van ons onderwijs, de ouderbijdrage en ouderparticipatie. De gids kan ouders informatie geven die nodig is voor de schoolkeuze voor hun kind. 
Als u na het lezen van deze gids nog vragen heeft, dan vinden we het fijn als u contact met ons opneemt. 

Ouder(s)/verzorger(s) die geïnteresseerd zijn in onze school worden van harte uitgenodigd om kennis te komen maken tijdens een kennismakingsgesprek of een open dag. Hiervoor kunt u de schoolleider benaderen. 

Schoolplan 2020-2024 en school jaarplan

Het schoolplan verschijnt eens per vier jaar. In het schoolplan is beschreven hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert. Aan bod komen het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg.

Het schoolplan is ook een document waarin de school verantwoording aflegt aan de Inspectie van het Onderwijs over het schoolbeleid.Het strategisch beleidsplan van WereldKidz vormt een richtlijn voor de plannen op schoolniveau. In de aanloop naar het formuleren van het schoolplan zijn er bijeenkomsten gehouden met team en met ouders, om de visie en richting te bepalen.

Het schoolplan maakt onderdeel uit van onze kwaliteitszorgcyclus. In het schoolplan staan de ambities voor de komende vier jaar. Elk schooljaar vertalen we als team, samen met ouders, de ambities naar activiteiten in een schooljaarplan. In het schoolplan staat ook hoe het onderwijs op onze school eruit ziet. Veel daarvan staat ook in twee andere verplichte documenten: de schoolgids en het schoolondersteuningsplan.

Schoolondersteuningsplan

Gelukkig gaat het met de meeste leerlingen het goed op school. Maar wat als een leerling -om welke reden dan ook- meer ondersteuning nodig heeft? Vanaf 1 augustus 2014 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor passend onderwijs aan alle leerlingen in hun samenwerkingsverband en hebben zorgplicht. Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van leerlingen.

 In het schoolondersteuningsplan staat omschreven hoe wij passend onderwijs op WereldKidz Balans organiseren. Wij geven aan hoe de ondersteuningsstructuur eruit ziet en welke stappen wij zetten als wij als school bij de begeleiding van een kind handelingsverlegen zijn.

Strategisch beleidsplan 2019- 2023 Stichting WereldKidz

Stel, het is 2023. We wandelen door de gangen van een van onze schoolgebouwen en openen een willekeurig klaslokaal. Wat zien we dan? Kinderen die in groepjes samen leren, en een leraar die de rol van coach vervult? Kinderen die geen schoolboeken op hun tafel hebben maar gebogen zitten over een tablet of een experiment uitvoeren bij het buurthuis in de wijk? Staat er een ouder voor de groep die een gastles geeft? Krijgen de kinderen nog aparte reken- en taalles of zijn ze aan het programmeren?

We kunnen nooit met zekerheid in de toekomst kijken, maar als WereldKidz hebben we de afgelopen maanden wel ons best gedaan om een beeld samen te stellen van ons onderwijs in 2023. Met als uitgangspunt: leerlingen te begeleiden in hun eigen ontwikkeling en hen optimaal voor te bereiden op hun toekomst.