WereldKidz Balans

Onze missie:

Kinderen goed onderwijs bieden, te begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid zodat zij kunnen deelnemen aan de wereld van nu en morgen.

 
Er is sprake van echt leren en optimale ontwikkeling als kinderen zich veilig voelen ( welbevinden ) en ergens geboeid en betrokken mee bezig zijn ( betrokkenheid ). De ‘betrokkenheid’ van de kinderen is dan ook de belangrijkste maatstaf voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Onze uitgangspunten:

Welbevinden en betrokkenheid


Wij streven naar een zodanige inrichting en organisatie van ons onderwijs dat er een maximale betrokkenheid verkregen kan worden. Op zoek naar criteria voor (het verhogen van) betrokkenheid komen wij tot een aantal factoren:

Een goede sfeer;

Kinderen moeten zich ‘goed in hun vel’ kunnen voelen op school (moeten zich welbevinden). Een uitnodigende sfeer en een goede relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leerkrachten zijn van essentieel belang. Om dit te bewaken werken wij met een kindvolgsysteem en geven we Kanjertraining in de groepen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen, die bedoeld is om de sfeer in de klas goed te houden, of te verbeteren. 

Werken op ‘eigen niveau’;
Leerstof en activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op het niveau van het individuele kind. Als de leerstof te moeilijk is haken kinderen af; als het te simpel is voelen kinderen geen uitdaging meer; in beide gevallen gaat dat ten koste van de betrokkenheid. Om hieraan goed invulling te geven werken wij met een vijftal leerarrangementen. Voor elk kind is er een passend arrangement, dat tegemoet komt aan de behoeften. 

Een boeiende en inspirerende leeromgeving;
Kinderen zijn van nature heel actief; ons onderwijs speelt daarop in. Kinderen worden in de gelegenheid gesteld om zoveel mogelijk actief te zijn (d.w.z. doen, denken, onderzoeken, spelen, discussiëren etc.). Zo hebben we 4 keer per jaar workshopmiddagen waarbij kinderen allerlei verschillende workshops kunnen volgen. Een breed aanbod vinden we daarin belangrijk. Ook richten we ons op wetenschap en techniek en onderzoekend en ontwerpend leren Dit heeft een vaste rol in ons curriculum 

Toekomstgericht;                                                                                     

Ons onderwijs richt zich op de toekomst. Wij zien het als onze opdracht kinderen voor te bereiden op de toekomstige wereld, door ze te helpen vaardigheden te verwerven, die ze nodig zullen gaan hebben in die toekomst. Het gaat om de 21ste eeuwse vaardigheden; Probleemoplossend denken, creativiteit, planmatig werken, kennisconstructie, samenwerking en de vaardigheid ICT gebruik.
Vanaf groep 4 werken wij met Snappet. Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de nieuwe mogelijkheden van techniek. 

Om leerlingen nog meer betrokken te laten zijn  bij hun eigen leerproces werken wij met portfolio’s. Portfolio’s geven een gedetailleerd beeld van het leren en de ontwikkeling van het kind. Ze laten niet alleen zien welke kennis en vaardigheden het kind beheerst, maar geven ook informatie over de kwaliteit van het werk en over het proces dat tot het uiteindelijke resultaat heeft geleid. De kinderen leren hun eigen ontwikkeling te volgen en zichzelf nieuwe doelen te stellen. De kinderen reflecteren en vergelijken hun werk met gestelde doelen en criteria. Zo krijgen ze meer inzicht in hoe ze leren en welke strategieën ze gebruiken. Dit bevordert de betrokkenheid bij het eigen leerproces. Er is immers eigenaarschap. Daarnaast oefent het kind hiermee allerlei 21ste eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend denken, creativiteit, planmatig werken en kennisconstructie.

Ouderbetrokkenheid ​

Om het welbevinden van kinderen te kunnen bewaken is het belangrijk om als leerkracht en school in goed contact met ouders te staan. Wij vinden dat ieder kind, iedere leerling recht heeft op een goede samenwerking tussen school en ouders! Het is daarom onze ambitie om een hoge ouderbetrokkenheid na te streven. Wij zien ouderbetrokkenheid als een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind). Middels ouder / kindgesprekken, portfoliogesprekken en koffie-uren geven we ouderbetrokkenheid concreet vorm binnen onze school.